Sorø Pendlerklub

6. december 2016 08:45
by rasmus
0 Kommentarer

2017 køreplan og ændrede priser

6. december 2016 08:45 by rasmus | 0 Kommentarer

Ny køreplan - færre stop i Sorø for regionaltog

Året går på hæld, og det betyder vanlig vis, at DSB introducerer køreplanen for det kommende år. I den forbindelse har pendlerklubben haft udkast til køreplanen til gennemlæsning og kommentering. Vi kunne desværre konstatere at DSB planlagde at lade regionaltoget springe Sorø over. I 2016 har vi haft betjening hver time af regionaltoget mellem Slagelse og hovedstaden og med stop i Sorø. I september måned skrev vi at pendlerklubben var i konstruktiv dialog med DSB om at finde en løsning på dette, og DSB imødekom vores ønsker og fandt en løsning med standsninger mod København om morgenen og mod Slagelse om eftermiddagen. Det betyder reelt, at særligt pendlere rejsende til Sorø om morgenen, og fra Sorø om eftermiddagen desværre vil opleve ringere betjening af Sorø. Vi følger sagen nøje, og fortsætter dialogen med DSB om flere afgange igen i begge retninger i køreplanen for 2018, og det er vores indtryk, at DSB er lydhør overfor vores ønsker og ikke mindst behov.

Ændret takstsystem og priser

Der har været en del turbulens og mediedækning om planerne for afskaffelse af DSB Plus fra 15. januar 2017, dvs. rabatordningen for online forlængelse af pendlerkort uden afbrydelse (8% rabat) samt årsrabat (5%) bortfalder i forbindelse med overgang til en ny prisstruktur, bedre kendt som ”Takst Sjælland”, som Movia har det overordnede ansvar for.

DSB melder herom:

"Fornyelser foretaget inden den 15. januar 2017 vil have fuld gyldighed, også selvom servicen er udgået. Så du kan altså opnå rabatten, hvis du fornyer dit kort inden den 15. januar 2017.
Kunderne vil t.o.m. d. 14. januar 2017 kunne forny deres DSB Pendlerkort i DSB Plus Webshop med op til 365 dage. Dermed vil de fortsat opnå udbetaling af de 5% årsbonus, hvis de har 360 dages fornyelse af DSB Pendlerkort uden pause efter d. 15. Januar 2017.  Det vil dog ikke længere være muligt at ændre strækning på allerede fornyede DSB Pendlerkort efter 15. Januar 2017.
Hvis du ikke har fornyet dit DSB Pendlerkort i DSB Plus Webshop i en sammenhængende periode på 360 dage, vil du efter d. 15. januar ikke længere have mulighed for at få udbetalt 5% i årsbonus”.

Pendlerklubben har forgæves forsøgt at få oplyst priseksempler for pendlere rejsende fra Sorø. Det skal dog oplyses, at der ligger flere priseksempler på Din Offentlige Transports hjemmeside (http://dinoffentligetransport.dk/). Desuden har vi fra flere medier fået melding om, at pendlere rejsende til hovedstadsområdet fra Sorø, vil opleve en merpris for pendlerkortet i størrelsesordenen 50 kr. Dertil skal lægges den mistede besparelse ved diverse rabatordninger. Pendlerklubben har beklaget de øgede omkostninger for pendlere fra Sorø overfor DSB og relevante parter.

Vi er på linje med den kritik, der har floreret i medierne den seneste tid, om manglende gennemskuelighed og information omkring de kommende priser. Vi opfordrer derfor alle pendlere til, at undersøge priser og bedste løsninger for den enkelte i god tid inden TakstSjælland implementeres.

Der er for nuværende ingen ændringer i prisstrukturen for pendlere over Storebælt, da man her fortsat er omfattet af DSB’s takstsæt. Det skal dog oplyses, at denne strækning vil blive omfattet af TakstFyn, når denne implementeres i løbet af 2017, og eventuelle ændringer i priser vil blive meldt ud senere.

DSB pendlertræf - rettidighed og sporarbejder

På det halvårlige pendlertræf med DSB var den manglende rettidighed i fokus. DSB kunne oplyse, at ca halvdelen af forsinkelserne ligger mellem 3 og 6 minutter. Vi deler DSBs opfattelse, selvom det opleves enkelte gange at forsinkelserne ligger udover det oplyste interval. De sidste to år er der konstateret et stigende antal fejl på DSBs materiel. DSB er opmærksom på problemet og har meddelt, at de opruster på værkstederne. Det er vores opfattelse at netop fejl på materiellet er en stigende årsag til de mange forsinkelser, som vi oplever for tiden, selvom der er andre årsager til forsinkelser, blandt andet fra Banedanmarks side (bl.a. signalfejl). Særligt Banedanmark har lært fra de mange udfordringer og problemer, som vi oplevede i forbindelse med de mange sporarbejder i år. Derfor vil de planlægge kommende sporarbejder i flere etaper, så arbejder forvolder mindre sårbarhed for den pågældende strækning.

Det blev ligeledes oplyst på pendlertræffet, at der forventes sporarbejder ved Ringsted henover ni weekender i foråret 2017 samt 10 døgn omkring påsken. Herudover planlægges aftenarbejde hver nat efter søndag til torsdag, som vil medføre mindre capacitet efter kl. 22.00 aftenen forinden. Sporarbejderne sker i forbindelse med at koble den nye Ringsted-Køge-København-strækning til det nuværende anlæg omkring Ringsted station. Der opfordres til, at alle holder sig orienteret om kommende sporarbejder.

Vi har formentlig alle oplevet manglende informationer fra DSBs side angående forsinkelser, manglende materiel og aflyste afgange. Vi er blevet oplyst, at DSB arbejder på forbedringer af trafikinformation til passagererne. Vi følger udviklingen og følger op med DSB.

Møde med Louise Schack Elholm, vores lokale folketingsmedlem og pendler

Tilbage i september måned mødtes vi med Louise Schack Elholm, medlem af Folketinget for Venstre, for at tale om de vilkår vi som pendlere må leve med, hun også selv kender som pendler mellem Sorø og København. Desuden ønsker vi et politisk fokus på kollektiv trafik og infrastrukturen på Sjælland, med fokus på jernbanetrafikken - vi nærmer os 2018, hvor Ringsted-Køge-København-jernbanen efter planen skal tages i brug, hvilket vi forventer vil skabe muligheder for at supplere betjeningen af Vestsjælland med forbedrede rejsemuligheder til og fra Østsjælland og Hovedstaden.

Til slut er der blot at huske alle pendlere på, at køreplanen for 2017 træder i kraft søndag den 11. december 2016 og Takst Sjælland søndag den 15. januar 2017.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår,

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen
pendlertalsmænd for Sorø Pendlerklub

6. september 2016 16:19
by rasmus
0 Kommentarer

2017 køreplan

6. september 2016 16:19 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter en overordenlig turbulent forsommer- og sommerperiode med uregelmæssigheder forårsaget af blandt andet diverse sporarbejder, så er den ordinære køreplan igen i drift. Fra 8. august til og med 10. december burde vi derfor igen opleve normaliserede forhold af togtrafikken til og fra Sorø. Der er foretaget enkelte justeringer (eks. ændringer i minuttal) som skulle forbedre rettidigheden væsentligt. Vi holder løbende øje med driften og modtager gerne henvendelser om det lykkes DSB at få rettet op på rettidigheden. Alle henvendelser kan ske på soroependlerklub@gmail.com

Som det har været fremstillet i lokalpressen, har DSB planer om at regionaltoget København H - Ny Ellebjerg - Sorø - Slagelse i køreplanen for 2017 (gældende fra 11.12.16) ikke længere har stop i Sorø. Sorø Pendlerklub har overfor DSB udtrykt bekymring herom, da det er en forringelse for Sorø med mange rejsende fra Sorø for muligheden for køre via Ny Ellebjerg ind til København H.  - blandt andet er der for denne afgang langt større chance for siddepladser I forhold til hvad der opleves i IC-togene via Valby.

Vi er i Sorø Pendlerklub i konstruktiv dialog med DSB om at finde en løsning, der kunne indeholde en betjening med regionaltogene i myldretiden. Vi følger situationen og afventer færdigbehandling af køreplan 2017, som vi forventer udkommer primo oktober.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Jan Vleugel, Mikkel Trier Frederiksen

10. juli 2016 12:02
by rasmus
0 Kommentarer

Ny pendlertalsmand, sporarbejde og generel status

10. juli 2016 12:02 by rasmus | 0 Kommentarer

Første halvdel af 2016 har budt på mange udfordringer for pendlere fra Sorø. Faktisk har vi i pendlerklubbens mangeårige historie ikke oplevet en lignende dårlig periode. Rekordstor udbetaling af rejsetidsgaranti fra DSB bekræfter også dette indtryk.

Køreplanen for 2016 (K16) blev lanceret som en helt ny køreplan med forbedringer på mange områder; flere tog til tiden, faste minuttal og flere siddepladser. Det skulle dog hurtigt vise sig, at K16 langt fra optimerede togtransporten til og fra Sorø, med aflysninger, forsinkelser og ringe kapacitet på strækningen til følge.

Sporarbejde på Østfyn og ved Odense har i foråret og den tidlige sommer skabt yderligere pres på vores strækning, hvor vi har oplevet en reduktion i betjeningen af vores station, både i antal afgange og i mængden af materiel. Det har betydet yderligere pres på de få tilbageværende afgange - særligt i myldretiden. Der har ikke været forbedringer at spore efter, at DSB indledte sommerferieperioden med en særkøreplan i perioden 27. juni – 7. august . Vi oplever stadig forringelser i forhold til rettidighed, antal afgange til og fra Sorø og manglende siddepladser i myldretiden.

Rasmus, mangeårig medlem af pendlerklubben og pendlertalsmand er i øjeblikket ikke fast togpendler. Derfor har Rasmus været nødt til at overlade talsmandsrollen til en anden. En ”jobannonce” blev sendt ud og der indløb en enkelt ansøgning fra en interesseret kandidat. Jan Vleugel (pendler på strækningen Sorø-Odense) er hermed indsat som primær kontakt mellem pendlerklubben og DSB samt talsmand for for pendlerklubben med fokus på strækningen Sorø-Odense. Velkommen til Jan!

Mikkel, ligeledes mangeårigt medlem af pendlerklubben, fortsætter som talsmand for pendlerklubben med fokus på strækningen Sorø- Københavnsområdet.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på [indsæt email] angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig god sommer!


Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

14. april 2016 22:01
by rasmus
0 Kommentarer

Ny pendlertalsmand søges

14. april 2016 22:01 by rasmus | 0 Kommentarer

Kort fortalt lever vores pendlertalsmand Rasmus, grundet sit nuværende job, ikke op til DSB’s krav om "at den enkelte pendlertalsmand selv er aktiv pendler mindst to gange ugentligt i relation til den strækning/lokalitet, som han/hun repræsenterer”, så vi skal bruge en ny talsmand for pendlerklubben.

Et kort tilbageblik på perioden siden pendlerklubben startede tilbage i 2005, inkluderer halvtimesdrift, en lang periode med forbedringer på rettidighed og siddepladser (dog med nogle problemer i den nyeste køreplan) og senest introduktionen af et regionaltog i timen mellem København og Slagelse.

Selvom der naturligvis har været mange parter involveret i ovenstående forbedringer (bl.a. DSB selv, kommune og lokale folketingspolitikere), er det vores opfattelse at pendlerklubben har spillet en aktiv rolle, især i forhold til at sikre synlighed i DSB, og det er vigtigt at vi fortsat fremadrettet har et godt og konstruktivt samarbejde med DSB og andre relevante parter.

Det er for at sikre at Sorø også fremover har denne synlighed at vi søger en ny pendlerrepræsentant.

Kvalifikationer:

 • Daglig pendler med tog mellem Sorø og Storkøbenhavn (vores primære strækning)
 • Gerne generel interesse for kollektiv trafik, men er ikke et krav

 

Arbejder omfatter:

 • Ca. månedligt møde onsdag kl. 16-18 på København H med øvrige pendlertalsmænd og DSB
 • Årligt DSB pendlertræf (fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag), hvor der bl.a. drøftes kommende køreplan, planlagte sporarbejder og andre emner af generel karakter
 • Udsendelse af ca. kvartårligt nyhedsbrev samt løbende opdateringer på hjemmesiden (som ikke har været overvældende seneste års tid…)
 • Gerne interesseret i samarbejde med andre pendlerklubber, idet erfaring viser at det er nemmest at komme igennem med forslag til ændringer, hvis der er enighed pendlerklubberne imellem.
 • Gerne deltagelse i spørgeskemaundersøgelser fra Passagerpulsen og øvrige relevante organisationer
 • Mulighed for deltagelse i konferencer omkring f.eks. kollektiv trafik i Danmark (dette er dog bestemt ikke noget krav)
 • Mulighed for at mødes med trafikpolitikere

Selvom ovenstående kan virke voldsomt, har arbejdsbyrden det seneste år været i størrelsesordenen 4-5 timer om måneden, hvilket også er realistisk i forhold til de opgaver der ligger. Det er også muligt at dele rollen mellem to personer.

Du får:

 • Ingen løn, dog glæden ved at se løbende forbedringer (forhåbentligt) for Sorø og Sjælland i betjening fra DSB’s side :)
 • Billetudgifter refunderes dog typisk af møde-arrangør, f.eks. DSB
 • Erfaring i samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB) omkring at sikre at vi har en effektiv og velfungerende kollektiv trafik i Danmark.
 • Mulighed for at skabe et netværk blandt øvrige pendlertalsmænd, DSB, politikere og øvrige som arbejder med kollektiv trafik i Danmark
 • En (mindre) indflydelse på beslutninger omkring kollektiv trafik i Danmark. Der er mange interessenter på dette område, men der bliver også lyttet til passagererne, hvor pendlerklubberne spiller en væsentlig rolle.

Det er min (Rasmus) vurdering at de timer man investerer i dette arbejde går stort set lige op med dels at undgå forsinkelser (fordi DSB rent faktisk lytter til os, når vi indrapporterer problemer) og erfaring i forhold til at kommunikere og samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB).

Ansøgningsfrist 16. maj 2016. Hvis der er flere interesserede, vil der blive foretaget valg blandt medlemmer af pendlerklubben.

Skriv til soroependlerklub@gmail.com hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Rasmus Møller Selsmark
Mikkel Trier Frederiksen

28. januar 2016 23:46
by rasmus
0 Kommentarer

DSB om rettidighed og manglende morgenafgange i K16

28. januar 2016 23:46 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB afholdt møde for pendlerrepræsentanter onsdag den 26/1, hvor de væsentligste emner var relateret til den nye køreplan, nemlig rettidighed og manglende morgenafgange.

Rettidighed i starten af 2016

Vi har modtaget en del henvendelser fra pendlere, og har også selv erfaret, omkring problemer med forsinkede tog efter den nye køreplan er trådt i kraft. Årsagen er dog ikke den nye køreplan som sådan, men primært problemer med materiel, især diesellokomotiver (kører dog ikke hos os) samt IC3 tog. DSB siger der arbejdes på at løse problemerne, men ønskede ikke at udmelde et estimat for hvornår problemerne kan forventes løst.

En del af mødet omhandlede dog også trafikinformation, og i denne forbindelse kan man på Rejseplanen samt DSB app'en, se forsinkelser live. Dvs. man kan inden man kører hjemmefra checke om ens tog kører til tiden. Af erfaring skal det dog siges at togene sagtens kan indhente et par minutters forsinkelse mellem Korsør og Sorø i tilfælde af forsinkelser.

Morgenafgange mod København

I den nye køreplan er der ændret på tiderne for morgentogene mod København, så de ankommer 10-20 minutter senere end sidste år, hvilket desværre giver store problemer for folk der møder på faste tidspunkter i Hovedstadsområdet tidligt om morgenen. DSB arbejder for at få en ekstra morgenforbindelse med afgang omkring kl. 5 fra Sorø, og forventer dette vil kunne lade sig gøre. Dog ingen garantier, da Banedanmark og Transportministeriet også skal være involveret i planerne. Men DSB er opmærksomme på de udfordringer de ændrede tider om morgenen har medført for en del pendlere, og arbejder som sagt på at rette op på dette. Dog først fra næste køreplan, dvs. december 2016.

Mvh. Sorø Pendlerklub

25. januar 2016 16:28
by rasmus
0 Kommentarer

Problemer med højttalere på Sorø Station

25. januar 2016 16:28 by rasmus | 0 Kommentarer

Gennem et medlem af pendlerklubben har vi modtaget følgende besked fra Banedanmark:

Tak for din henvendelse vedrørende defekte højttalerne på Sorø Station.

Vi er desværre godt klar over fejlen, er skyldes, at vi har fået klippet nogle kabler over. Vi har nogle teknikere på sagen, der arbejder med at finde alle kablerne og få den samlet rigtigt igen, men det tager desværre noget tid.

10. januar 2016 19:34
by rasmus
0 Kommentarer

Nytårshilsen 2016

10. januar 2016 19:34 by rasmus | 0 Kommentarer

I begyndelsen af året åbnede Skotte & Stentoft Kaffebar i stationsbygningen. Det lader til, at være en succes - de gange vi har besøgt kaffebaren er vi blevet mødt med en dejlig duft af nybrygget kaffe, glade smil og venlig betjening fra ejerne og en skøn kop kaffe - enten til at nyde i den hyggelige kaffebar eller som to-go inden afgang med toget. Tillige har vi set, at cykelhandleren er blevet videreført, et malerfirma er flyttet ind i den tidligere cykelforretnings udstillingslokale, et fitness-center er åbnet i den tidligere Netto, og senest er Cumuli (bureau for strategisk design) flyttet ind i stationsbygningen. Alle disse tiltag har bidraget til, at der igen er mennesker og aktiviteter i området omkring Sorø Station. Det er glædeligt!

I foråret mødtes vi med Louise Schack Elholm, Valgt til folketinget for Venstre og bosiddende i Sorø. Vi var interesseret i, at etablere en kontakt til borgen og diskutere hvordan vi i Sorø Pendlerklub bedst kan arbejde for at forbedre forholdene for pendlere til og fra Sorø. Dette skal ses i lyset af de nye muligheder (og udfordringer) som den nye forbindelse via Køge giver fra 2018. Vi ønskede også input fra Louise Schack Elholm til hvordan vi bedst sikrer politisk fokus på emnet. Vi håber, at vi også fremover kan mødes med Louise og diskutere aktuelle emner relevant for pendlere i Sorø.

2015 har været præget af forskellige sporarbejder, som har resulteret i uregelmæssig servicering af Sorø station. Senest har sporarbejde mellem Ringsted og Roskilde forårsaget bustransport mellem de to stationsbyer, med efterfølgende forlænget rejsetid. Med etablering af den nye strækning mellem Ny Ellebjerg-Køge-Ringsted, må vi forvente yderligere sporarbejder og gener til følge de kommende år. Vi er opmærksom på situationen og følger den nøje.

Særkøreplanen, som hver sommer træder i kraft med færre afgange og reduceret materiel til følge, gav som ventet udfordringer for pendlere med manglende siddepladser i myldretidsafgange. Det er et tilbagevendende problem, som DSB ikke umiddelbart har en løsning på.

K16 køreplanen, som trådte i kraft i midten af december 2015, har resulteret i væsentlige forbedringer i serviceringen af Sorø. Vi har nu reelt tre tog i timen til og fra København, selvom minuttallene ikke ligger specielt hensigtmæssigt. Desuden virker det som om, at DSB har prioriteret materiel på myldretidsafgange, da vores oplevelser med manglende siddepladser er væsenlig nedbragt. Det er dog beklageligt, at enkelte helt tidlige og sene afgange er taget ud af køreplanen, således at det kan være vanskeligt, at møde meget tidligt på arbejde, hvis man er afhængig af offentlig transport.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

25. juni 2015 23:53
by rasmus
0 Kommentarer

Opdatering vedr. pladssituation

25. juni 2015 23:53 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej,

Tak for de henvendelser vi har modtaget omkring

 • Ændret køreplan i forbindelse med sporarbejde
 • Pladsproblemer i myldretiden

Vi har løbende dialog med DSB, som skriver at de har været nødsaget til at ændre køreplanen i forhold til den tidligere udsendte, og man derfor skal benytte http://www.rejseplanen.dk til at se aktuelle afgangstider, helt indtil perioden med sporarbejder slutter den 10. august, hvorefter det forventes at der kan vendes tilbage til normal køreplan og kapacitet. Vi skal ikke forvente at det bliver muligt at der i den nuværende periode indtil 13. juli køres med de sædvanlige minuttal, så desværre er der tale om en noget irregulær frekvens for togene med minuttal ca. 10 og 50.

Vedr. pladssituationen, er det håbet at den sommerferieperioden vil medføre færre rejsende. Det er dog vores erfaring fra tidligere år at der især om eftermiddagen også om sommeren er mange rejsende, så hold os gerne opdateret omkring situationen, ved at sende mail til soroependlerklub@gmail.com

Mvh. Sorø Pendlerklub

7. maj 2015 21:00
by rasmus
0 Kommentarer

Opdatering vedr. problemer med manglende pladser og forsinkelser under sporarbejdet

7. maj 2015 21:00 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har været i dialog med DSB vedr. problemerne med manglende materiel og pladser samt hyppige forsinkelser her den første uge af perioden med sporarbejder. Tilbagemeldingen er at man er klar over problemerne, og arbejder for at løse dem, men desværre ikke noget mere konkret end dette...

Som I muligvis har set, har også Dagbladet Sjællandske fokus på sagen, og vi håber naturligvis at dette kan være medvirkende til at DSB og Banedanmark hurtigst muligt får togtrafikken til at køre planmæssigt igen.

Det er desuden vores opfattelse at informationen omkring problemerne er mangelfuld, og vi har bedt DSB sikre at man som passager informeres omkring både akut opståede problemer, men især hvad man gør for at løse den mere generelle situation med manglende pladser og forsinkelser.

Endvidere har vi fået en meget relevant henvendelse vedr. Rejsekort, nemlig muligheden for at stille dette i bero, hvis man vælger at tage bilen i denne periode, så man ikke bliver "straffet dobbelt" når man senere skal optjene rabattrin. Vi har henvendt os til Rejsekortet omkring dette, og håber naturligvis på hurtigt svar.

Mvh. Sorø Pendlerklub

6. maj 2015 09:24
by rasmus
0 Kommentarer

Store problemer med manglende materiel i første uge af sporarbejde

6. maj 2015 09:24 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget følgende tilbagemeldinger fra Jer (mange tak for disse), vedr. især manglende materiel og dertilhørende pladsproblemer i denne første uge med sporarbejde:

"I går (mandag) tog jeg toget 16:28 fra Kbh.H. Der manglede mindst et togsæt i forhold til normal afgang, toget var derfor fyldt at stående passagerer indtil Ringsted, de sidste fik først siddeplads efter Sorø. (Vedhæftede billede er fra toget i går)

I dag tog jeg toget en time inden, denne gang fra Roskilde. Der var kun to togsæt, normalt er der vist fire. Togpersonalet måtte efterlade passagerer på perronen i Roskilde, det var ikke muligt at presse flere stående ind i toget. Jeg havde ståplads hele vejen, det så ikke ud til at der var siddepladser til alle mellem Sorø og Slagelse.
Min kone tog toget en time inden. Det tog havde så mange togsæt med, at de sidste vogne ikke kom til perron i Sorø.
Jeg var med toget fra Valby til Roskilde (ab Kbh.H. 12:28), i det togsæt sad måske en passager for hver fire siddepladser."

"Jeg tager normalt 15.29 fra København. Det består normalt af eet diselsæt (3 vogne) og 3 elsæt (4 vogne) - ialt 15 vogne. Så skærer DSB ned til 1 tog i timen fra Kbh. til Sorø og samtidig består toget af 2 diselsæt = 6 vogne.... Folk stod som sild i tønde. I går undskyldte personalet og fortalte, at de gjorde, hvad de kunne for at gøre opmærksom på problemet. Hvorfor lytter planlæggerne ikke? Det er jo ikke ligefrem første gang vi oplever, at de skærer både i afgange og samtidig skærer i togstørrelsen. Kan I påvirke dem?"

"Jeg ville bare rapportere at der i dag, tirsdag 5/5 kun var 2 vognsæt fra Kbh mod Sorø på afgangen 15.44 fra Høje Taastrup. Der plejer at være 4 så vi stod proppet som sild i en tønde. Virkelig skidt planlægning fra DSB nu der kun er en afgang mellem Kbh og Sorø. Jeg var ikke med toget i går så jeg håber det bare var en fejl ellers er der langt til 19/6."

Vi har videresendt disse tilbagemeldinger (som også stemmer godt overens med vores egne erfaringer) til DSB, samt bedt om en udmelding fra deres side til løsning af problemer med manglende materiel, som ikke kun rammer pendlere fra Sorø, men også andre dele af Sjælland. Samt bedt dem om at undersøge muligheden for at lade flere tog standse i Sorø.

Vi vender tilbage så snart vi har svar fra DSB, men i mellemtiden er man naturligvis velkommen til at sende yderligere tilbagemeldinger til os, også i tilfælde af at man oplever at situationen forbedres.

Mvh. Sorø Pendlerklub