Sorø Pendlerklub

15. januar 2018 23:17
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - nytår 2018

15. januar 2018 23:17 by rasmus | 0 Kommentarer

Godt nytår - lidt forsinket, vi skulle lige have de seneste opdateringer med...

Vi er nu kommet ind i 2018, hvor køreplanen for året trådte i kraft 10. december 2017. Her er foretaget mindre justeringer af minuttal for IC-tog mod København (nu køres på minuttal 10) og mod Odense (nu køres på minuttal 18). Desuden stopper regionaltogene igen i Sorø i dagstimerne i minuttal 44 mod København og minuttal 14 mod Slagelse. Det ser vi som en klar forbedring af servicen fra DSBs side, selvom grunden hertil skal findes i logistiske problemer i Ringsted, som betyder, at det ikke er muligt at vende regionaltoget her, hvorfor det er blev belsuttet, at forlænge det til Slagelse, hvor der er blevet plads til standsning i Sorø. Ydermere er regionaltogets standsning flyttet fra Ny Ellebjerg station til Valby station i køreplanen for 2018, på grund af ombygning og forberedelse til metrobyggeri ved Ny Ellebjerg station.

Derudover har det andet halvår af 2017 budt på forskellige ”almindelige” udfordringer i form af pladsproblemer, aflysninger af afgange samt manglende rettidighed, hvor vi løbende har været i kontakt med DSB. Vi oplever lydhørhed og oprigtig interesse fra DSBs side omkring vores oplevelser som pendlere og daglige brugere af toget til og fra Sorø. Dette mærker vi ved, at der hurtigt sættes ind for at løse eksisterende udfordringer, ligesom der følges op fra DSB.

Der foregår meget og forskelligartet sporarbejde på strækninger som berører Sorøs pendlere. Området omkring Ringsted station er under stadig forandring med blandt andet tilkobling af den nye banestrækning over Køge. Desuden pågår der en del arbejde i området vest for stationen, hvor der arbejdes med sporene gående mod syd. Vi må derfor forvente nogen uregelmæssigheder i togdriften i denne forbindelse, ikke mindst vil der være perioder med delvis og hel lukning af togtrafik gennem Ringsted station i løbet af 2018 og 2019. Sådanne perioder er endnu ikke planlagt, men så snart vi bliver informeret herom, så skriver vi ud omkring det.

Desuden er der planlagt forskellige andre anlægsarbejder i området omkring Hovedbanegården, som kan påvirke togdriften i området, og derfor også forbindelserne til og fra Sorø. Heller ikke her er vi bekendt med tidsplanen, men vi vil ligeledes skrive ud herom, når vi ved noget nærmere.

Vi har i løbet af efteråret mødtes med medlem af Folketinget for Venstre, Louise Schack Elholm, hvor vi præsenterede Louise for vores visioner og ønsker i forbindelse med den nye banestrækning over Køge. Desuden talte vi om de lokale forhold for pendlere, hvor også parkering omkring stationen blev berørt. Det lader til, at de afsatte midler for finansåret 2017 kan overføres til det efterfølgende finansår, hvorfor vi forventer, at der etableres bedre parkeringsmuligheder indenfor overskuelig fremtid.

Pendlerklubben deltog i pendlertræf 1. og 2. december 2017 på Knudshoved. På mødet fik pendlerrepræsentanterne mulighed for at stille spørgsmål til Transport- og Boligminister Ole Birk Olesen, som var inviteret af DSB - spørgsmål der gik på transportpolitik, fremtidige investeringer i kollektiv trafik, signalarbejde, punktlighed m.v. På programmet også indlæg fra DSB- og Banedanmark medarbejdere om DSB´s nuværende situation, nyt materiel, signalprogram, sporarbejde 2018 og 2019 (for så vidt kendt – hold øje med rejseplanen!), status på arbejde med forbedring af trafikinfomation, fremtidige køreplaner, status på den nye Ringstedbane m.v. Et godt pendlertræf, hvor den gode dialog og det konstruktive samarbejde med både DSB og Banedanmark igen blev understreget – de er lydhøre og interesserede i pendlernes oplevelser og forslag til ændringer/forbedringer.

Som nævnt tidligere, arbejder pendlerklubben på at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkomne!

Fortsat god vinter!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)