Sorø Pendlerklub

31. januar 2019 09:10
by rasmus
0 Kommentarer

Informationsmøde om sporarbejder i Ringsted tirsdag den 5. februar

31. januar 2019 09:10 by rasmus | 0 Kommentarer

Ringsted Pendlerklub arrangerer informationsmøde om forårets sporarbejder, på tirsdag den 5. februar kl. 18.00-20.00, med deltagelse fra DSB og Banedanmark.

Sted: Dagmarskolen, Vestervej 11, 4100 Ringsted.

 

Jan fra Sorø Pendlerklub deltager, og vi vil bringe referat her på hjemmesiden efterfølgende.

Mere information på https://www.facebook.com/events/597906640656366

 

Mvh.

Sorø Pendlerklub

27. januar 2019 13:24
by rasmus
0 Kommentarer

Hvad vi ved om sporarbejder 2019 indtil videre...

27. januar 2019 13:24 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære pendlere,

Som I muligvis har set i diverse medier, er der planlagt sporarbejder her i 2019, som også vil omfatte rejsende til og fra Sorø. Se f.eks. https://sn.dk/Ringsted/Markant-faerre-tog-gennem-Ringsted-i-det-nye-aar/artikel/789486, som omtaler perioden fra 24. marts til den 12. juni 2019 (vil dog være varierende grad af ændringer gennem perioden)

DSB har inviteret til informationsmøde på onsdag den 30. januar, og efter dette møde forventer vi at kunne give yderligere information.

Mvh.

Sorø Pendlerklub

22. november 2018 19:56
by rasmus
0 Kommentarer

Køreplan 2019

22. november 2018 19:56 by rasmus | 0 Kommentarer

Søndag d. 9. december træder køreplan 2019 i kraft. Som udgangspunkt er der ikke de store ændringer, udover et par små justeringer i minuttal. Vi har ikke modtaget en egentlig plan fra DSB, men rejseplanen er opdateret, hvor følgende kan observeres:

  • IC mod København: minuttal 10 og 39
  • Regionaltog mod København: minuttal 45
  • IC mod Fyn/Jylland: minuttal 18 og 48 (afgang KBH minuttal 00 og 30)
  • Regionaltog med stop i Slagelse: 43 (afgang KBH minuttal 46)

Vi er bekendt med nuværende udfordringer ift rettidighed og manglende pladskapacitet, og vi er i skrivende stund i dialog med DSB desangående. Vi vender tilbage, når vi hører mere.

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd Sorø Pendlerklub)

26. august 2018 17:12
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - sommer/efterår 2018

26. august 2018 17:12 by rasmus | 0 Kommentarer

Så er sommerferieperioden overstået, med de sædvanlige udfordringer som det medfører. Vi har modtaget en del henvendelser angående begrænset betjening i form af reduceret materiel. Desuden har perioden været plaget af flere forsinkelser end normalt. Vi har været i dialog med DSB angående dette.

Gennem det sidste halve år har vi oplevet en stigende tendens til forsinkelser. Der er umiddelbart ikke noget mønster at følge, men sporarbejder og konstruktionsarbejder omkring Københavns Hovedbanegård har været anvist af DSB, som grunden hertil. Vi er løbende i kontakt med DSB omkring forventede arbejder på og omkring sporene, hvor vi ofte oplever, at planerne ændres. Der fremgår ingen større planlagte sporarbejder på vores strækning i 2018, men mindre sporarbejde, som medfører ændrede køretider, kan selvfølgeligt annonceres med kort varsel - hold øje med rejseplanen. DSB har arrangeret pendlermøde i starten af september, og her forventer vi at blive informeret om sporarbejder 2018 og 2019. Vi orienterer pendlerklubben så snart vi ved mere om forventninger til sporarbejder og konsekvenser heraf.

I februar blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg, som drejer sig om det fortsatte arbejde med indkøb af nye eltog og udbud af opgaven. Anskaffelsen af nye tog skal muliggøre udfasning af det aldrende materiel, som vi ser på skinnerne i dag (eks. IC3- og IR4-tog). Aftalen er sat sådan sammen, at fremskaffelsen af Fremtiden Tog ”… skal udbydes med fuldt outsourcet vedligehold til producenten gennem en såkaldt Full Service Agreement (FSA). Parterne ønsker denne model for at sikre de bedst mulige forudsætninger for, at fremtidens togpassagerer oplever et driftsstabilt tog med et minimum af børnesygdomme.” som det fremgår af aftalen. Det skal noteres, at indgåelsen af kontrakten med producenten forudsætter politisk godkendelse i forligskredsen, hvilket forventeligt vil ske omkring årsskiftet 2019/2020. Hvornår vi vil se de første tog i drift på det danske skinnenet har altså fortsat lange udsigter.

I marts blev Takst Vest implementeret, som er en ny takstmodel for den offentlige transport i lighed med Takst Øst, som blev indført i 2017. Det har betyder ændrede billetpriser, hvor de fleste pendlere har oplevet et fald i billetpriserne. Der har været en del usikkerhed omkring fortsat brug af det såkaldte pap-pendlerkort. Det er fortsat muligt at benytte et pap-pendlerkort, såfremt Storebælt indgår i strækningen. For nuværende har vi ikke modtaget information om, hvor længe det vil være muligt fortsat at benytte pap-pendlerkort til rejser over Storebælt.

I juni blev Forbrugerrådets Passagertilfredshedsundersøgelse, De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) offentliggjort. NPT udgives to gange årligt, og er en landsdækkende undersøgelse, der afdækker passagerernes tilfredshed med forskellige dele af togrejsen. Resultatet fra vinterperioden 2017/18 viser, at der er en stigning i passagerernes tilfredshed på stort set alle områder, når man sammenligner med vinterperioden 2016/17. Toiletter på stationerne og muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet er de områder, hvor der har været den største stigning i passagerernes generelle tilfredshed. I forhold til vores egen strækning (DSB IC København-Korsør) konstateres generelt en stigning i tilfredsheden, hvor der på flere parametre kan konstateres en signifikant forbedring i forhold til tidligere undersøgelser (f.eks. parkeringsmuligheder og informationsniveau). Det bør nævnes, at der er konstateret en stigning i tilfredsheden med overholdelse af køreplanen på strækningen.

Mere information kan fås via https://passagerpulsen.taenk.dk/vidensbanken/undersoegelse-togpassagerers-tilfredshed-med-rejsen

Pendlertræffet, som var planlagt til d. 15.-16. juni blev aflyst pga. sammenfald med andre arrangementer. Vi tilstræber deltagelse i et kommende pendlertræf, som per dags dato ikke er planlagt. Næste arrangement med DSB er pendlermøde d. 5. september hvor vi deltager.

Som nævnte tidligere, så arbejder pendlerklubben på en dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland, når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i løbet af i år med ibrugtagelse i 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid, da vi er forhåbningsfulde omkring, at den øgede skinnekapacitet kan komme togrejsende og pendlere tilgode.

Ny køreplan for 2019 vil forventeligt træde i kraft i december 2018.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig godt efterår!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

18. marts 2018 15:11
by rasmus
0 Kommentarer

Takst Vest fra 18. marts - særlige regler til Fyn for pendlerkort af pap

18. marts 2018 15:11 by rasmus | 0 Kommentarer

I dag indføres Takst Vest på Fyn og i Jylland. For vores pendlere til og fra Fyn gøres opmærksom dette bl.a. betyder at "pap pendlerkort" udgår, med mindre du rejser over Storebælt. Yderligere information på https://www.dsb.dk/kampagner/takst-vest/andringer-til-pendlerkort

Mvh. Sorø Pendlerklub

15. januar 2018 23:17
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - nytår 2018

15. januar 2018 23:17 by rasmus | 0 Kommentarer

Godt nytår - lidt forsinket, vi skulle lige have de seneste opdateringer med...

Vi er nu kommet ind i 2018, hvor køreplanen for året trådte i kraft 10. december 2017. Her er foretaget mindre justeringer af minuttal for IC-tog mod København (nu køres på minuttal 10) og mod Odense (nu køres på minuttal 18). Desuden stopper regionaltogene igen i Sorø i dagstimerne i minuttal 44 mod København og minuttal 14 mod Slagelse. Det ser vi som en klar forbedring af servicen fra DSBs side, selvom grunden hertil skal findes i logistiske problemer i Ringsted, som betyder, at det ikke er muligt at vende regionaltoget her, hvorfor det er blev belsuttet, at forlænge det til Slagelse, hvor der er blevet plads til standsning i Sorø. Ydermere er regionaltogets standsning flyttet fra Ny Ellebjerg station til Valby station i køreplanen for 2018, på grund af ombygning og forberedelse til metrobyggeri ved Ny Ellebjerg station.

Derudover har det andet halvår af 2017 budt på forskellige ”almindelige” udfordringer i form af pladsproblemer, aflysninger af afgange samt manglende rettidighed, hvor vi løbende har været i kontakt med DSB. Vi oplever lydhørhed og oprigtig interesse fra DSBs side omkring vores oplevelser som pendlere og daglige brugere af toget til og fra Sorø. Dette mærker vi ved, at der hurtigt sættes ind for at løse eksisterende udfordringer, ligesom der følges op fra DSB.

Der foregår meget og forskelligartet sporarbejde på strækninger som berører Sorøs pendlere. Området omkring Ringsted station er under stadig forandring med blandt andet tilkobling af den nye banestrækning over Køge. Desuden pågår der en del arbejde i området vest for stationen, hvor der arbejdes med sporene gående mod syd. Vi må derfor forvente nogen uregelmæssigheder i togdriften i denne forbindelse, ikke mindst vil der være perioder med delvis og hel lukning af togtrafik gennem Ringsted station i løbet af 2018 og 2019. Sådanne perioder er endnu ikke planlagt, men så snart vi bliver informeret herom, så skriver vi ud omkring det.

Desuden er der planlagt forskellige andre anlægsarbejder i området omkring Hovedbanegården, som kan påvirke togdriften i området, og derfor også forbindelserne til og fra Sorø. Heller ikke her er vi bekendt med tidsplanen, men vi vil ligeledes skrive ud herom, når vi ved noget nærmere.

Vi har i løbet af efteråret mødtes med medlem af Folketinget for Venstre, Louise Schack Elholm, hvor vi præsenterede Louise for vores visioner og ønsker i forbindelse med den nye banestrækning over Køge. Desuden talte vi om de lokale forhold for pendlere, hvor også parkering omkring stationen blev berørt. Det lader til, at de afsatte midler for finansåret 2017 kan overføres til det efterfølgende finansår, hvorfor vi forventer, at der etableres bedre parkeringsmuligheder indenfor overskuelig fremtid.

Pendlerklubben deltog i pendlertræf 1. og 2. december 2017 på Knudshoved. På mødet fik pendlerrepræsentanterne mulighed for at stille spørgsmål til Transport- og Boligminister Ole Birk Olesen, som var inviteret af DSB - spørgsmål der gik på transportpolitik, fremtidige investeringer i kollektiv trafik, signalarbejde, punktlighed m.v. På programmet også indlæg fra DSB- og Banedanmark medarbejdere om DSB´s nuværende situation, nyt materiel, signalprogram, sporarbejde 2018 og 2019 (for så vidt kendt – hold øje med rejseplanen!), status på arbejde med forbedring af trafikinfomation, fremtidige køreplaner, status på den nye Ringstedbane m.v. Et godt pendlertræf, hvor den gode dialog og det konstruktive samarbejde med både DSB og Banedanmark igen blev understreget – de er lydhøre og interesserede i pendlernes oplevelser og forslag til ændringer/forbedringer.

Som nævnt tidligere, arbejder pendlerklubben på at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkomne!

Fortsat god vinter!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

6. december 2017 21:44
by rasmus
1 Kommentarer

Ny køreplan træder i kraft søndag den 10. december

6. december 2017 21:44 by rasmus | 1 Kommentarer

Husk at K18 køreplanen træder i kraft på søndag den 10. december 2017, med følgende ændringer:

  • Regionaltogene til og fra Slagelse standser igen i Sorø i dagtimerne. Minuttal 44 mod København, 14 mod Slagelse
  • Mindre ændring i minuttal for IC-tog, mod København køres minuttal 10 (pt. 09) og mod Odense minuttal 18 (pt. 19)

Mvh. Sorø Pendlerklub

9. juni 2017 14:25
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben juni 2017 - sommerens sporarbejder

9. juni 2017 14:25 by rasmus | 0 Kommentarer

Sommerferieperioden nærmer sig. Modsat de forgangne år er der ikke planlagt en decideret sommerkøreplan. Dog skal vi gøre opmærksom på, at der er ændringer i DSBs betjening af Vestsjælland pga planlagte sporarbejder omkring Ringsted station (se nedenfor).

Først i 2017 blev takst Sjælland implementeret. Det har betydet en del forvirring omkring prissætning af rejser indenfor det nye takstområde. Hvad der skulle være en nemmere og mere simpel prisstruktur viste sig hurtigt, at være langt fra dette. Siden har det vist sig, at bedste valg af betaling for befordring med DSB afhænger af den enkelte passagers rejsemønster. Brugen af rejsekort, pendler-rejsekort, pendlerkort via DSB-app for blot at nævne de mest almindelige betalingsmåder i brug. Særligt kritisabelt, som Sorø Pendlerklub har bemærket overfor DSB, er prisstigninger for enkeltrejsende og pensionister, hvor vi har set takststigning på op mod 30%.

Ved pendlertalsmandsmødet med DSB d. 19. april blev to overordnede emner berørt: Sikkerhed og planlagte sporarbejder for den kommende periode. Desuden blev generelle emner som informationsniveau og rettidighed berørt, ligesom problemstillinger rejst af mødedeltagerne blev diskuteret. Sorø Pendlerklub bemærkede særligt, at indlejring af den nye banestrækning ved Ringsted station vil have konsekvenser for togrejsende til og fra Vestsjælland. Desuden gjorde vi opmærksom på, at Sorø pendlerklub meget gerne deltager i debatten om de muligheder, som den nye jernbanestrækning tilvejebringer.

7. - 22. juli er der reduceret drift gennem Ringsted station pga sporarbejde. Det betyder, at pendlere på strækningen må forvente længere rejsetider i perioden. Ligeledes danner Ringsted Station rammen om sporarbejde i perioden 22. - 27. juli, men denne gang er der spærret for trafik. Det betyder, at der indsættes togbusser på strækningen Roskilde til Slagelse. Desuden forventes det, at der lukkes for trafik gennem Ringsted i weekenden i ugerne 43 og 44. Når der er lukket for trafik i Ringsted, må en forlænget rejsetid på ca. 50 minutter mellem København og Vestsjælland forventes. Opfordringen fra DSB er sædvanlig vis, at tjekke Rejseplanen.dk for opdateringer i forhold til drift og trafik.

I forbindelse med køreplanen for 2018, så ved vi allerede nu, at der vil komme udfordringer for servicering af store dele af Sjælland, heriblandt vores område. Det skyldes primært tilkobling af den nye bane ved Ringsted station og test af samme, men ligeledes planlagte arbejder ved Ny Ellebjerg station; Det er besluttet, at den kommende metrolinje til Ny Ellebjerg skal graves ned, og det får konsekvenser for brugen af stationen i en længere periode. Vi følger tæt arbejdet med færdiggørelsen af køreplan 2018.

Borgermøde om udvikling af stationspladsen i Sorø blev afholdt af Sorø kommune d. 26. april hos Skotte og Stentoft. Mødet blev åbnet af borgmester Gert Jørgensen og Pendlerklubben deltog i mødet, som var talrigt besøgt af mange interessenter. Vores fokus på møder var at sikre, at Sorøs mange pendleres interesser blev varetaget. Arbejdet med stationsområdet er igangværende og det er glædeligt, at der kommer flere parkeringspladser til området, til glæde for pendlere såvel som andre rejsende. En enkelt udfordring, som nye parkeringspladser øst for det eksisterende parkeringsanlæg bibringer, er adgangsvejen til perronen ved spor 2+3. Pendlerklubben har derfor opfordret til, at der anlægges en over- eller undergang i den østlige ende af perronen, så passagerer ikke behøver at skulle hele vejen forbi stationsbygningen for, at kommer over til perronen. Vi håber, at kommunen i samarbejde med BaneDanmark, som er ejer af perronanlægget, kan finde en brugbar løsning til gavn for brugere af de kommende parkeringspladser.

Som nævnte tidligere, så arbejder pendlerklubben på, at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og vestsjælland, når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.
Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)