Sorø Pendlerklub

19. oktober 2014 21:39
by rasmus
0 Kommentarer

Udkast til køreplan 2015, sporarbejder i 2015 og lidt om visioner for pendlerklubben

19. oktober 2014 21:39 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Vi havde oprindeligt tænkt dette skulle have været et sommer-nyhedsbrev, men tiden løb desværre fra os, til gengæld har der været ændringer til bl.a. køreplanen for 2015 i mellemtiden, samt plads til et par ekstra informationer.

Færdigt udkast til køreplan for 2015 og sporarbejder

Rasmus deltog på DSBs årlige pendlertræf i forrige weekend, hvor bl.a. det færdige udkast til køreplanen for 2015 blev gennemgået. De største ændringer i køreplanen sker primært på Kalundborg-banen, hvor det med to spor til Holbæk er blevet muligt for DSB at skære 20-25 minutter af tiden mellem Holbæk og København. Ikke direkte relevant for os i Sorø, men det er positivt at se hvorledes de infrastrukturforbedringer, der sker i disse år, fører til forbedrede rejsetider.

Umiddelbart vil der være følgende ændringer for Sorø i K15:

  • Afgang 6.53 mod København flyttes til 6.50 og kører kun til København H
  • Der vil være ét aftentog færre fra Sorø mod København. I 2014 har vi haft 23.35, 00.19, 00.41 og 01.51, hvorimod vi i 2015 vil have 23.31, 0.35 og 1.38. Formoder ikke det har så stor betydning, og i hvert fald vil der stadig være et sent aftentog mod København

Vi har tidligere her på hjemmesiden nævnt at regionaltogene mellem København og Ringsted fremover ville køre via Ny Ellebjerg. Det viste sig dog ikke muligt i 2015, men det er stadig intentionen fra DSBs side at dette vil ske fra 2016.

Køreplanen for 2015 træder i kraft søndag den 14. december 2014.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål til det vedhæftede udkast (til læsere på hjemmesiden: kontakt os for at få udkastet tilsendt). Som sagt er der tale om et relativt færdigt udkast, men hvis I ser noget som tyder på fejl eller store uhensigtsmæssigheder, så skriv og vi kan videreformidle til DSB.

Mulig ekstra afgang mod København i 2016

På pendlertræffet præsenterede DSB også deres planer for K16. Af stor interesse for os i Sorø er deres idéer om at lade halvdelen af de nuværende København-Ringsted regionaltog fortsætte til Slagelse i dagtimer 6-19, hvilket udover den ekstra kapacitet mellem Sorø ikke mindst vil betyde at der kommer direkte forbindelse mellem Sorø/Slagelse og regionaltogsstationerne på Sjælland, bl.a. Trekroner, hvor der formentligt vil være mange studerende der rejser til og fra.

Det skal siges at der pt. foregår forhandlinger mellem Transportministeriet og DSB omkring kontrakten for togkørsel i de kommende 5 eller 10 år, men under forudsætning af at DSB får kontrakten, ser det altså ud til at der kommer spændende tiltag i årene fremover.

Sporarbejder i 2015

Som I formentligt har bemærket, er anlægsarbejdet i forbindelse med den nye linjeføring fra Ringsted til København via Køge ved at starte. Konkret vil der henover sommerferien 2015 (10/7 til 9/8) kun være mulighed for at køre i ét spor mellem Borup og Ringsted, hvilket vil medføre nogle ændringer i trafikken.

Passagerpulsen - samlet organisation for passagerer i den kollektive trafik

Den 1. oktober startede et nyt initiativ fra Forbrugerrådet, Passagerpulsen, som skal være en samlende organisation for passagerer i den kollektive trafik i Danmark, og arbejde for at forbedre vores forhold, især i forhold til at sikre en god sammenhæng mellem de forskellige operatører, så man som rejsende får en god samlet rejseoplevelse. Af mere konkrete tiltag er det planen at det også bliver Passagerpulsen, som står for undersøgelser af passagertilfredshed fremover, og har desuden planer om brug af "passager-agenter" og et panel for at få idéer til forbedringer.

Rasmus har deltaget i arbejdet hen imod etableringen af Passagerpulsen, og det har været vigtigt at bruge erfaringer fra bl.a. England, hvor man gennem mange år har haft en tilsvarende organisation, Passenger Focus, som udgangspunkt for etablering af Passagerpulsen her i Danmark. Der er desuden afsat økonomiske midler fra politisk side til Passagerpulsen, hvilket er vigtigt i forhold til at sikre at vi på via denne organisation, som pendlere rent faktisk også har politisk opmærksomhed.

Se evt. mere på www.passagerpulsen.dk

Tølløse-banen

Som formentligt bekendt, er der i regionsrådet tanker om at nedlægge Slagelse-Høng-Tølløse jernbanen, som også betjener den nordlige del af Sorø Kommune. Flemming har i den forbindelse gjort et stor arbejde på politisk plan, og vi håber naturligvis dette arbejde bærer frugt således at regionen også fremover har en tværgående jernbaneforbindelse, hvilket det er vores fornemmelse har stor betydning for især unge studerende der rejser til Holbæk og Slagelse, men også banens mange andre brugere.

Kort om vores visioner i pendlerklubbens

I forbindelse med åbningen af den nye forbindelse til København via Køge i 2018 åbnes der mulighed for direkte forbindelse fra Vestsjælland til bl.a. det nye sygehus i Køge, som vil blive en stor arbejdsplads i regionen, men samtidigt også mulighed for hurtigere forbindelse til København via Køge. Det er endnu for tidligt at kunne sige noget om hvordan togene konkret kommer til at køre efter 2018, men det er vores ambition i pendlerklubben at sikre at den ny forbindelse medfører forbedringer i form af flere afgange til Sorø, og ikke kun omlægninger de nuværende forbindelser. Ikke mindst er det vigtigt at der også fremover vil være gode forbindelser mellem Sorø og Roskilde, hvor det er vores fornemmelse at der er en pæn pendling til, især i dagtimerne.

Toiletter på stationen

Sidst en tak til vores lokale folketingsmedlem og tog-pendler Louise Schack Elholm, for at arbejde for at forbedre vores lokale forhold, i denne forbindelse udvidelse af tilgængeligheden for toiletterne på stationen, som bl.a. omtalt i Sorø Avis den 15. juli: http://www.e-pages.dk/soroe_avis_dk/142/6


Umiddelbart er det vores fornemmelse at togdriften til og fra Sorø kører fornuftigt - baseret på egne oplevelser og manglende henvendelser fra Jer ;) men som altid, skriv til os hvis I har spørgsmål eller kommentarer.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Flemming Meyer Kjærgaard
Mikkel Trier Frederiksen
Rasmus Møller Selsmark
soroependlerklub@gmail.com

26. juni 2014 08:10
by rasmus
0 Kommentarer

Sommerferieperiode i DSB

26. juni 2014 08:10 by rasmus | 0 Kommentarer

Fra på mandag den 30. juni til og med søndag den 17. august skal I være opmærksomme på at DSB kører efter en speciel sommerferiekøreplan, hvilket betyder at de ekstra myldretidstog fra Sorø 6.53 og 7.50 samt regionaltoget fra København H kl. 15.59 ikke kører i denne periode. Som altid, check www.rejseplanen.dk for informationer om afgange.

Husk også at pladsbilletter for cykler er obligatorisk hele sommeren, indtil i hvert fald udgangen af august. Disse pladsbilletter kan kun bestilles enten i betjente salg (Hovedbanen) eller på telefon 70 13 14 15, hvorefter de kan hentes i en automat.

Som altid, skriv endelig til os, hvis der er problemer med pladser på nogle afgange, især i forbindelse med sommerferiekøreplanen, så vi kan bede DSB om evt. at justere antallet af togsæt på de enkelte afgange. I øjeblikket hører vi om manglende pladser kl. 6.00 fra Sorø mod København, men som sagt giv os gerne en status.

God sommer til alle!


Med venlig hilsen

Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark
Sorø Pendlerklub

10. juni 2014 09:06
by rasmus
0 Kommentarer

Møde om 2015 og 2016 køreplaner hos DSB onsdag den 28/5

10. juni 2014 09:06 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB holdt i forrige uge møde (beklager denne lidt forsinkede blogpost…) for de sjællandske pendlerrepræsentanter angående køreplaner for 2015 og 2016. Til orientering forhandles der pt. omkring trafikkontrakten mellem DSB og Trafikministeriet; følgende er under forudsætning af at DSB fortsætter som operatør (gætter jeg trods alt på bliver tilfældet).

2015

Der lægges ikke op til større ændringer for Sorøs vedkommende i 2015, dvs. at vi beholder vores nuværende ekstra myldretidsafgange både morgen og aften. Den ekstra myldretidsafgang fra København H kl. 15.59 (ankomst Sorø 16.52) er ikke den store succes i forhold til antal passagerer, men det er dog planen at lade denne afgang fortsætte også i 2015.

Derudover vil "Ringsted-systemet" (regionaltogene mellem København og Ringsted) i 2015 køre via Ny Ellebjerg i stedet for Valby, hvilket muligvis kan være en fordel for folk der arbejder f.eks. i Sydhavnen. På Kalundborgbanen, hvor der nu er bygget to spor hele vejen til Holbæk, forventer man at kunne skære op til 25 minutter af transporttiden mellem Holbæk og København.

2016

Vi har fra pendlerrepræsentanternes side tidligere efterspurgt muligheden for at blive involveret tidligere i processen omkring planlægning af køreplaner, således at vi har mulighed for at komme med input på et tidspunkt, hvor der endnu er mulighed for at justere planerne. I løbet af foråret 2015 skal DSB indsende ansøgninger om "skinnetid" (sammen med øvrige operatører) til BaneDanmark, så det er her godt halvandet år før køreplanen træder i kraft, at der rent faktisk er mulighed for at arbejde med planerne.

Givet dette, kan jeg desværre også kun i begrænset omfang referere konkrete punkter fra mødet, da der på nuværende tidspunkt stadig er tale om noget der ligner "konkrete overvejelser" fra DSB's side omkring køreplanen for 2016, og det trods alt er for tidligt at fastlægge sig på en endelig beslutning for denne. Overordnet set ønsker DSB at lægge en køreplan for 2016 hvor der i højere grad en i dag arbejdes med faste minuttal og gerne så ensartet frekvens mellem togene. Hvis der f.eks. kører 2 tog i timen på en strækning, skal de gerne køre hver halve time, og ikke som det er tilfældet nogle steder i dag i f.eks. 20/40 minutters interval. Sorø har allerede en pæn frekvens for afgange og ankomster, men andre strækninger kan forbedres på dette punkt. Konkret så det dog ud til at minuttal for tog til og fra Sorø vil blive ændret en smule, men det kan formentligt stadig nå at ændre sig inden planen foreligger i endelig form.

Ønsket om en mere ensartet frekvens for alle strækninger er baseret på erfaringer fra Schweiz, hvor der f.eks. arbejdes med ensartet ankomst og afgangstidspunkter i begge retninger for større stationer, således at det er nemmere at koordinere med bus og andre transportmidler. Bl.a. dette har medført et stigende antal passagerer i den kollektive trafik i Schweiz, og det er disse erfaringer, som DSB ønsker at arbejde videre med.

For Sorøs vedkommende var der umiddelbart i hvert fald ikke tale om forringelser for 2016, endda lægges der faktisk op til nogle forbedringer, i fald de planer der blev præsenteret holder stik, hvilket jeg håber at kunne konkretisere yderligere i løbet af nogle måneder.

Alt i alt et godt møde, og positivt at vi som pendlerrepræsentanter bliver involveret så tidligt i planlægningsfasen, hvor vi rent faktisk har mulighed for at komme med input, som DSB kan indarbejde i deres arbejde. Der lægges endvidere op til endnu et møde omkring 2016 køreplanen i starten af efteråret.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

2. marts 2014 22:13
by rasmus
0 Kommentarer

Send gerne billeder til os af parkeringsforhold ved stationen

2. marts 2014 22:13 by rasmus | 0 Kommentarer

Flemming, Mikkel og Rasmus fra pendlerklubben var til møde med borgmester Gert Jørgensen mandag den 24. februar, hvor vi især talte om parkeringsforholdene ved stationen, både i forhold til de indbrud vi desværre ser, men også generelt omkring antallet af parkeringspladser i området.

Indbrud i biler på parkeringspladsen

Vi har desværre modtaget et par henvendelser omkring indbrud i biler parkeret ved stationen, ofte om natten i weekender. Fra kommunens side sættes der nu skilte op, der minder om at tømme bilen for værdigenstande, og generelt har politiets tilbagemelding til kommunen været, at der i en række af tilfældende har været tale om at bilerne rent faktisk indeholdt værdigenstande, som har været delvist synlige udefra. Gert Jørgensen kunne desuden orientere om at politiet vil øge tilstedeværelsen i området fremover, netop pga. de begåede indbrud.

Fra pendlerklubbens side ser vi gerne der etableres en indhegnet parkeringsplads, evt. med videoovervågning, hvor man som pendler kan være mere tryg ved at stille sin bil, hvis man har behov for at lade bilen stå natten over på stationen. Dette er dog en plan, der skal arbejdes med på længere sigt.

Her og nu må vi dog nøjes med at viderebringe kommunens budskab om ikke at efterlade værdigenstande i biler parkeret ved stationen, og også tænke på at der ikke ligger noget fremme i bilen, som kunne antyde at bilen indeholder værdier.

Generelt omkring parkeringsforhold ved stationen - send gerne billeder

Vi hører fra DSB at Sorø har oplevet en jævn stigning af passagerer, siden halvtimes-driften blev indført tilbage i 2011. Selvom parkeringspladsen er blevet udbygget i takt med dette, lader det til at der stadig opleves problemer med manglende parkeringspladser, på begge sider af stationen.

Hvis man oplever at parkeringspladsen er helt fyldt, må I meget gerne tage billeder og sende til os på soroependlerklub@gmail.com, så vi kan levere disse til kommunen, med henblik på videre dialog omkring antallet af parkeringspladser ved stationen.

 

Og som altid, er man velkommen til at kontakte os på vores mail-adresse soroependlerklub@gmail.com hvis man har spørgsmål eller kommentarer som pendler med tog til og fra Sorø.

 

Mvh. Sorø Pendlerklub

21. februar 2014 00:08
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende togsæt på 6.00 denne uge

21. februar 2014 00:08 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Vi har modtaget henvendelse om at der i denne uge (17/2-21/2) har manglet et togsæt på afgangen kl. 6.00 mod København, med det resultat at der er stående passagerer allerede fra Sorø. Vi har kontaktet DSB omkring dette, og afventer svar. Så snart vi ved nærmere, informerer vi her på siden.

Hvis der mangler togsæt på andre afgange, og det giver anledning til stående passagerer allerede fra Sorø eller Ringsted, vil vi meget gerne informeres på mail til soroependlerklub@gmail.com

Mvh. Sorø Pendlerklub

19. januar 2014 23:00
by rasmus
0 Kommentarer

Afgangsskærm indendørs i udu samt pladser på 6.00

19. januar 2014 23:00 by rasmus | 0 Kommentarer

Skærmen i ventesalen

EDIT: Tilsyneladende er skærmen nu fungerende igen. Tak til DSB, eller hvem der har sørget for det :)

Vi har kontaktet DSB vedr. skærmen i ventesalen, som er ude af funktion, hvortil vi har fået følgende svar (fra DSB):

Der var engang…. Tilbage i slut 90 erne nedtog BaneDanmark et gammelt informationsanlæg fra billetkontorer og kiosker uden at opsætte noget nyt. Det kunne DSB imidlertid ikke leve med og derfor blev der på DSBs regning opsat informationsskærme i forretninger og tæt  på forretningerne i ventesalene.

Dette skete også i Sorø. Efterfølgende har BaneDanmark opsat ekstra skærme ved adgangsveje og perroner  mv. De DSB opsatte skærme er tiden løbet fra da der ikke længere kan fremskaffes reservedele mv. Det betyder hvis en skærm går i stykker og der i nærheden er en BaneDanmark skærm bliver der ikke opsat en ny skærm.

Dette er tilfældet i Sorø, og den ”døde” skærm vil blive fjernet ved førstkommende lejlighed og hullerne i væggen vil blive repareret.

Vi har herefter fulgt op på sagen, og har herefter fået følgende svar fra BaneDanmark:

Sorø station står desværre ikke til at skulle have flere skærme. Vi kan prøve at søge om midler til en skærm, men det er en længere proces uden garanti for, at der rent faktisk bevilliges noget :(

Jeg foreslår derfor, at vi sætter den på vores ønskeliste fra kunderne og ser om vi på et tidspunkt kan finde penge til at lave den. Ikke noget fantastisk svar, men det er desværre virkeligheden.

Især i vinterperioden er det væsentligt behageligere at kunne sidde indendørs og følge med i evt. forsinkelser, end at skulle ud på perronen, så vi vil tage kontakt med BaneDanmark senere i løbet af året og følge op på sagen. Men nu er der i hvert fald kommet en forklaring.

Pladser på 6.00

Vi modtog før nytår et par henvendelser omkring manglende siddepladser på afgangen 6.00 mod København, efter den nye køreplan var trådt i kraft, hvilket vi har talt med den strækningsansvarlige hos DSB omkring. Der skulle gerne være indsat et ekstra togsæt på denne afgang nu (skete efter nytår), men vi hører naturligvis gerne hvis der skulle være problemer med antal siddepladser på denne eller andre afgange.

Mvh. Sorø Penderklub

20. december 2013 08:03
by rasmus
0 Kommentarer

Ny køreplan trådt i kraft og forhøjede priser på pendlerkort

20. december 2013 08:03 by rasmus | 0 Kommentarer

Som alle formentligt er klar over nu, trådte en ny køreplan i kraft den 15. december, hvilket bl.a. betyder en ekstra afgang kl. 7.52 mod København med stop på Ny Ellebjerg og tilsvarende retur fra København kl. 15.59. Som tidligere meldt ud via hjemmesiden, håber vi at disse to afgange vil skabe mere plads på de omkringliggende afgange, på samme måde som afgangen 6.53 har medvirket til, siden den blev startet op for halvandet år siden. DSB har af hensyn til pendlere i Borup og Viby Sjælland dog ændret minuttal for nogle regionaltog, hvilket bevirker at det desværre ikke længere er muligt at tage toget fra Valby og skifte i Høje Taastrup. Men vi håber og tror trods dette, at den nye køreplan er en forbedring for især pendlere mellem Sorø og København.

På vores dialogmøde mellem pendlertalsmænd og DSB her i december, var de nyligt udmeldte prisstigninger naturligvis på dagsordenen, og det var en sjældent set enig gruppe af pendlertalsmænd fra både S-tog og regionaltogsstrækninger, der samstemmende klart meldte tilbage til DSB at man havde svært ved at forstå hvorfor det er nødvendigt med en så relativ høj prisstigning på 2,5% på pendlerkort, som DSB har meldt ud med virkning fra 19. januar 2014. Der blev fra flere sider spurgt til, om vi kan forvente en forbedring af kvaliteten eller forholdene for pendlere, men det mest konkrete svar var, at man har behov for at betale af på gæld. En gæld som formentligt i nogen grad er oparbejdet på tidligere mislykkede forretninger i udlandet, hvilket vi som daglige brugere desværre tilsyneladende kommer til at betale ekstra for, uden nødvendigvis at skulle forvente et bedre produkt. Men som sagt var det en klar tilbagemelding på mødet til DSB om ikke at glemme kunderne i deres igangværende (nødvendige) optimering og effektivisering af DSB som organisation, og vi kan kun håbe at dette er taget til efterretning af de tilstedeværende DSB ansatte.

Når det er sagt, synes vi stadig vi har et godt samarbejde med DSB, og generelt kører togene fornuftigt (dog med en tendens til en smule flere forsinkelser på det seneste) og det er ikke vores indtryk at vi her i Sorø har været ramt af de aflysninger som også har været nævnt i medierne den seneste tid.

Og så vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske vores med-pendlertalsmand gennem mange år, Gert Jørgensen, tillykke med valget som borgmester. Naturligvis med håb om endnu bedre forhold for pendlere til og fra kommunen :)

Alle ønskes en god jul og godt nytår, og man er naturligvis altid velkommen til at skrive til os med tilbagemeldinger omkring siddepladser, forsinkelser eller andet.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark

1. oktober 2013 22:40
by rasmus
0 Kommentarer

Køreplan for 2014 med forbedringer, men også forringelser for Sorø

1. oktober 2013 22:40 by rasmus | 0 Kommentarer

Køreplanen for 2014, som nu foreligger fra DSB's side, indeholder et par gode nyheder for pendlere til og fra Sorø, men samtidigt desværre også forringelser for især pendlere mellem Sorø og Valby.

DSB indførte forrige år en ny afgang mod København kl. 6.53, hvilket har reduceret presset på afgangene 6.31 og 7.00, og generelt må det siges at afgangen 6.53 er blevet en pæn succes med mange daglige passagerer. Med 2014 køreplanen introduceres nu en tilsvarende afgang kl. 7.52 mod København, som vi på tilsvarende måde håber kan være med til at give bedre plads på afgangene 7.30 og 8.03. Denne afgang standser endvidere på den nye station Ny Ellebjerg i Sydhavnen, hvilket muligvis kan være en fordel for folk der arbejder i denne del af København. Tilsvarende er der kommet en ny afgang hjem fra København 15.59 med start på Østerport samt stop på Ny Ellebjerg. Denne nye afgang er godt 7 minutter langsommere end intercity-afgangen kl. 16.00, men Sorø Pendlerklub håber alligevel at denne afgang kan være med til at trække passagerer fra intercity-toget, bl.a. i kraft af udgangspunktet på Østerport, så rejsende herfra (samt Nørreport, når denne igen kan benyttes) slipper for togskifte på København H. Sorø Pendlerklub ser i hvert fald frem til disse nye afgange, og er meget tilfredse med at DSB har fundet plads til disse i køreplanen.

Desværre medfører den nye køreplan også forringelser for rejsende mellem Sorø og Valby, idet regionaltoget med afgang fra Valby minuttal 57 med skift i Høje Taastrup til Intercity-toget videre til Sorø fremover vil afgå minuttal 50 i stedet, hvilket vil sige en forlænget rejsetid for rejsende med denne afgang, og som ikke har mulighed for at tage den "normale" afgang minuttal 33 fra Valby. Især har vi fået tilbagemeldinger fra ansatte på Regionshuset i Sorø, som har benyttet denne afgang om morgenen mod Sorø. Begrundelsen fra DSB's side for at flytte den pågældende afgang er at sikre en mere ensartet frekvens for togene til Viby og Borup, og det skal retfærdigvis siges at repræsentanter for Borup og Viby på seneste møde med DSB, hvor køreplanen blev gennemgået, tog meget positivt imod denne ændring. Så der er naturligvis tale om fra DSB's side at forbedre vilkårene for pendlere samlet set, hvilket desværre denne gang har ramt den gruppe af pendlere der rejser mellem Valby og Sorø.

Samlet set vurderer Sorø Pendlerklub derfor at den nye køreplan er en mindre forringelse for Sorø, pga. flytningen af afgangen fra Valby, som rammer ikke kun rejsende til Sorø, men også Slagelse og Korsør, som dog i nogen grad opvejes af de nye afgange morgen og eftermiddag. Vi vil fra pendlerklubben samarbejde med DSB over det næste år, for at se om der er mulighed for at få forbedringer i køreplanen for 2015 i relation til pendlere mellem Vestsjælland og Valby.

Den nye køreplan for 2014 træder i kraft søndag den 15. december 2013.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

19. september 2013 23:46
by rasmus
0 Kommentarer

Vi har modtaget udkast til K14 køreplanen

19. september 2013 23:46 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB har sendt udkast køreplanen for 2014. Af nyheder kan vi forhåbentligt se frem til en ny morgenafgang kl. 7.52, samt retur kl. 15.59. Udkastet er sendt til alle medlemmer af pendlerklubben (pt. 116 medlemmer).

Hvis andre ønsker at modtage udkastet, og evt. melde sig ind i pendlerklubben i samme omgang, kan man henvende sig til soroependlerklub@gmail.com.

Mvh. Sorø Pendlerklub

12. juli 2013 11:59
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende stop på Sorø

12. juli 2013 11:59 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget henvendelse om manglende stop på Sorø Station den fredag den 28/6 samt tirsdag den 2/7 mod Fyn, begge tilfælde kl. 17.08 (IC 19861). Vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring dette, men hører gerne hvis andre oplever lignende tilfælde. Henvendelse kan sendes til vores nye e-mail adresse soroependlerklub@gmail.com.

Til orientering er der ikke nogen sikkerhedsrisiko forbundet med et manglende stop, eftersom der er grønt signal og dermed ikke umiddelbart forankørende tog. Men som vi også har skrevet i vores henvendelse til DSB, er det ikke betryggende som passager i toget, at lokoføreren tilsyneladende er uopmærksom i en grad at man glemmer at standse ved en station.

Mvh. Sorø Pendlerklub